Entri Terkini

Jom Baca!

Sabtu, 29 Oktober 2011

AKTIVITI PRASEKOLAH DAERAH KULAIJAYA.

Rakan seperjuangan...
Olahraga Prasekolah Negeri Johor 2011
( SMK Tun Hussein Onn, Kluang )

 Guru pengiring bersama peserta olahraga.

PELAJARAN 3

Pelajaran 3

a
i
u

h
j

ha      hi      hu
ja        ji       ju

haji     aju
jaja     eja

Rabu, 26 Oktober 2011

SUDUT-SUDUT KELAS.

KENANGAN BERSAMAMU 2003-2011

RUANG DAPUR

SUDUT BACAAN

PIRAMID MAKANAN

PELAJARAN 2.

Pelajaran 2

a
i
u

d
g

da     di     du
ga     gi     gu

dada     gigi
dadu     ada
dagu

Selasa, 25 Oktober 2011

PELAJARAN 1.

Pelajaran 1

a
i
u

b
c

ba     bi     bu
ca     ci     cu

baba     bucu
babu     ibu
baca     cuci
bubu     caca
caci

SUKUKATA KONSONAN VOKAL ( KV )

Sukukata KV.
ba
bi
bu
be
bo
be
ca
ci
cu
ce
co
ce
da
di
du
de
do
de
fa
fi
fu
fe
fo
fe
ga
gi
gu
ge
go
ge
ha
hi
hu
he
ho
he
ja
ji
ju
je
jo
je
ka
ki
ku
ke
ko
ke
la
li
lu
le
lo
le
ma
mi
mu
me
mo
me
na
ni
nu
ne
no
ne
pa
pi
pu
pe
po
pe
qa
qi
qu
qe
qo
qe
ra
ri
ru
re
ro
re
sa
si
su
se
so
se
ta
ti
tu
te
to
te
va
vi
vu
ve
vo
ve
wa
wi
wu
we
wo
we
ya
yi
yu
ye
yo
ye
za
zi
zu
ze
zo
ze

HURUF VOKAL.

Huruf vokal.

a
e
i
o
u

a              ayam

e              ekor

i                ibu

o              obor

u               ular

MENGENAL HURUF KECIL DAN HURUF BESAR.

Huruf kecil
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Huruf besar
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z